REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSP NR 2
 1. Użytkownikami biblioteki mogą być uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice (korzystając z karty dziecka - ucznia szkoły).
 2. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając w czytelni.
 3. Czytelnik może wypożyczać zbiory wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki lub inne materiały na okres 3 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 6. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę (lub inny dokument biblioteczny) musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 10. W czytelni mają prawo przebywać uczniowie korzystający z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz Internetu. Może w niej przebywać tyle osób, ile jest miejsc siedzących.
 11. Po skorzystaniu z czasopism należy umieścić je na właściwym miejscu.
 12. Zasady korzystania z komputerów zawarte sąw regulaminie umieszczonym przy stanowiskach komputerowych.
 13. Czytelnia to miejsce pracy. Obowiązuje w niej cisza, zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz konsumpcji.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW
 1. Z komputera w czytelni mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach 8.00 - 16.00.
 2. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po okazaniu legitymacji szkolnej i otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu użytkowników.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do jednej godziny lekcyjnej.
 6. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień - w tym celu należy się wpisać do zeszytu użytkowników.
 7. Przy stanowisku komputerowym pracuje się pojedynczo.
 8. Uczeń może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników, atlasów i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.
 9. Nie wolno zmieniać ustawień w BIOS-ie, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 10. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych.
 11. Zauważoną usterkę należy bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 12. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i płyt do napędów do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
 13. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

Zasady prowadzenia bibliotek szkolnych regulują: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 roku i Ustawa o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 roku. Szczegółowe ustalenia, obowiązujące w naszej bibliotece zawiera Załącznik nr 4 do Statutu ZSP nr 2 z dn. 27 sierpnia 2001 roku.