Działalność biblioteki

Na przełomie września i października 2007 roku Biblioteka przeprowadziła inwentaryzacje zbiorów. Zaktualizowano księgozbiór i zakupiono nowe książki. W związku z nowelizacją listy lektur nabyto następujące tytuły: Cudzoziemka -Marii Kuncewiczowej oraz Trans–Atlantyk- Witolda Gombrowicza. Stan księgozbioru na dzień 1 listopada 2007 roku wynosi 12650 woluminów.
W grudniu 2009 roku Biblioteka zakupiła kilkadziesiąt nowości. Najciekawsze prezentujemy na ramach "Biuletynu Biblioteki", a wszystkie nowo zakupione książki przedstawiamy w dziale "Nowości".

Praca pedagogiczna

Biblioteka szkolna wychowuje ucznia na sprawnego użytkownika informacji i dobrego czytelnika. Aby sprostać temu zadaniu podejmuje wiele działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Są to między innymi:
 1. Lekcje prowadzone w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej "edukacja czytelniczo-medialna".
 2. Praca z czytelnikiem indywidualnym, poszukującym odpowiedniej literatury czy określonej informacji.
 3. Organizowanie tematycznych wystaw, prezentujących w atrakcyjnej formie zagadnienia warte naszej uwagi (te objęte programem nauczania, albo i nie - ale godne poznania).

 4. Prowadzenie "Notatnika kulturalnego", komentującego na bieżąco ważne wydarzenia z dziedziny literatury, kultury, sztuki.
 5. Praca z młodzieżą zainteresowaną poezją, piosenką literacką, teatrem: organizowanie wieczorów poezji, audycji przez radiowęzeł szkolny, spotkań lirycznych, etiud teatralnych.
 6. Działalność Koła Przyjaciół Biblioteki oraz Koła Artystycznego.
 7. Promowanie dobrej literatury w gazetce ściennej "Warto przeczytać" i przez wystawki nowości.
 8. Wydawanie informacyjnego i popularyzatorskiego "Biuletynu Biblioteki" .
Zainteresowanych tą stroną działalności biblioteki zapraszamy do ARCHIWUM, które zawiera bogaty materiał ilustracyjny z życia placówki.

Inne zadania biblioteki

Biblioteka wspiera nauczycieli w realizacji ich programów nauczania:
 • gromadzi i udostępnia materiały metodyczne do poszczególnych przedmiotów: programy nauczania, poradniki metodyczne, scenariusze lekcji, wycinki z prasy pedagogicznej, kserokopie materiałów szkoleniowych, testów itp.,
 • gromadzi i udostępnia materiały przydatne w realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych: opracowania tematyczne i metodyczne, wycinki prasowe, materiały ilustracyjne,
 • opracowuje zestawienia bibliograficzne z wybranych dziedzin wiedzy,
 • gromadzi i udostępnia materiały pomocne w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
 • prowadzi kartoteki bibliograficzne: Reforma szkolna i Biblioteczka wychowawcy klasowego.
Pomaga pedagogom w samokształceniu i awansie zawodowym przez:
 • gromadzenie i udostępnianie najnowszej literatury pedagogicznej,
 • popularyzowanie jej w formie gazetki "Biblioteka proponuje" w pokoju nauczycielskim,
 • prowadzenie kartoteki tekstowej "Pedagogika", "Biblioteka szkolna" i "Awans zawodowy nauczyciela", gdzie gromadzi się dostępne w każdej chwili fachowe artykuły, ich kserokopie, materiały szkoleniowe i in.,
 • gromadzenie i udostępnianie przepisów dotyczących prawa oświatowego.
Biblioteka bierze także udział w różnorodnych działaniach edukacyjnych i artystycznych organizowanych w szkole, zakupuje nagrody książkowe dla uczestników konkursów, najlepszych uczniów, działaczy organizacji szkolnych, prowadzi na potrzeby czytelników wykaz przydatnych stron internetowych itd.